Historie reiki je předávaná v několika se lišících variantách. Skutečnou pravdu o historii systému reiki se však po více než 100 letech stěží dozvíme, a proto ji předávám tak, jak jsem ji sama přijala od svého mistra a pak obohatila o poznatky jiných mistrů, kteří hledali pravdu o historii reiki na internetových stránkách.

Léčení vesmírnou energií je staré mnoho tisíc let, bylo však zapomenuto a teprve kolem roku 1890 znovuobjeveno v Japonsku panem Dr.Usui, který se narodil v roce 1865 a byl od 4 let vychováván v budhistickém klášteře, vystudoval vysokou školu, dostal doktorát s literatury, studoval budhismus, taoismus, čínský křesťanský šintoismus a metody energetického léčení.

V roce 1888 vypukla v Kjótě velká epidemie malárie a Dr.Usui se pod vlivem této nemoci dostal do hluboké zkušenosti blízkosti smrti. V tomto duchovním stavu se spojil s Buddhou a měl vizi, která ovlivnila celý jeho následující život. Uvědomil si své poslání učit se přírodním metodám léčení a pomáhat lidem. Jeho rodina však nesouhlasila s jeho cestou, při níž studoval mnoho budhistických spisů a investoval do studia peníze i čas. Přesto si Dr.Usui našel budhistického učitele, který v něm rozpoznal jeho velký duchovní potenciál a začal ho vyučovat. Dr.Usui pak mnoho let shromažďoval staré lékařské texty, které studoval se svými žáky a stal se mistrem vyučujícím meditace. Věřil, že nalezne způsob léčení přístupný každému bez ohledu na vzdělání a náboženství. Kolem roku 1890 našel rukopis, o kterém se domníval, že obsahuje to, co celá léta hledal. Byla to tantra blesku - tajná metoda na léčbu všech chorob těla i mysli. Text pocházel ze 7. století a byl do Japonska přinesen zakladatelem Shingon Budhhismu.

Vrátil se ke svému učiteli, podělil se sním o své poznatky a oba pak meditovali. Během této meditace dostal Dr.Usui vnuknutí, že má navštívit posvátnou horu Kurijama poblíž Kjóta, zdržet se na ní jednadvacet dní a postit se, aby došel osvícení. Dr.Usui pouť na Kurijamu vykonal. Na vrcholku hory nalezl místo obrácené k východu, celý čas se tu postil a meditoval a když se jednadvacátého dne probudil, nedohlédl téměř ani na svou ruku nataženou před obličejem. Jako by před rozbřeskem neproniklo z nebes ani trošku světla. Po jeho modlidbě a prosbě o osvícení se v dálce objevilo světlo, které se k němu blížilo a stále více se rozjasňovalo. Vyděsil se a chtěl utéct, ale uslyšel svůj vnitřní hlas, který mu říkal : ,,Hledal jsi jednadvacet let. Postil a meditoval jednadvacet dní. Modlil ses a postil o osvícení a teď bys chtěl utíkat?" Uklidnil se tedy a odpověděl: "Ne. Je-li to světlo pro mne, příjmu osvícení." Po té se světlo rozzářilo ještě jasněji a jemu se zdálo, že umřel a dostal se do nebes, protože ještě nikdy nezažil takový pocit euforie. Kam dohlédl všude se rozprostírala obrovská barevná duha, z níž vyplouvaly zlaté, bílé, modré a fialové kruhy. V každém kruhu byl holografický znak sanskrtu, se kterým se seznámil ve spisech tibetských budhistů. Pak uslyšel hlas, který řekl:,, Zde je klíč k léčbě. Nauč se tyto znaky, zapamatuj si je a nedovol, aby byly zapomenuty." A sám sebe slyšel prohlásit: ,, Zapamatuji si je a nepřipustím, aby byly zapomenuty." Když procitl, zjistil, že je stále na zemi. Nadšený a plný nových sil se vydal na cestu dolů z hor za svým zenovým učitelem, aby mu vyprávěl. Jak spěchal, narazil si při chůzi nohu, přiložil si na ránu ruce, bolest i krvácení velmi rychle přestaly. Jako by se něco stalo s jeho rukama, byly celé rozpálené. Poté sestoupil dolů do údolí a zastavil se v hostinci pro poutníky. Když si objednal jídlo, hostinský se pokoušel rozmluvit mu vydatné a těžké jídlo s tím, že po tak dlouhem půstu mu může takové jídlo ublížit. Dr.Usui si však přesto, že držel 21 dnů půst, dopřál vydatného jídla bez újmy na zdraví. Jídlo mu přinesla dívka s ovázanou tváří, bolel ji zub. Dr.Usui požádal, aby se směl pokusit ji vyléčit. Souhlasila. Dr.Usui ji přiložil jednu ruku pod bradu a druhou na temeno hlavy, po několika minutách bolest ustoupila a otok se zmenšil. Když Dr. Usui druhého dne dorazil do Kjóta, navštívil svého zenového učitele a vyprávěl mu o všem, co se mu přihodilo. Žádal ho o radu, ptal se ho, jak má naložit s návodem, který dostal a jak používat a rozvíjet léčebnou energii. Mnich mu opět doporučil meditaci a další vnuknutí Dr. Usui přivedlo do Kjótského království žebráků. V této části města žili chudí, kteří byli poddanými svého krále. Dr. Usui ho vyhledal a požádal o dovolení léčit zdejší nemocné. Král mu dal svolení, i když v jeho úspěch nevěřil. Dr. Usui byl velice ukázněný a vytrvalý. Vkrálovství žebráku léčil sedm let. Od rána do večera léčil mladé i staré, mnoho lidí se mu podařilo uzdravit. Jednoho dne však potkal mladého žebráka, jež se mu zdál povědomý. Zeptal se ho, jestli se neznají a mladík řekl: ,, jistě, že Vás znám. Jsem jeden z prvních chudáků, které jste vyléčil. " Dr. Usui se podivil: ,, Vyléčil jsem tě a přesto jsi stále chudákem?"  ,, Ano udělal jsem, co jste mi řekl", odpověděl mladý muž. ,,Přijal jsem jméno, vstoupil do spoplečnosti, dokonce jsem dostal i práci a oženil jsem se". ,,Ale jak to, že opět žebráš?" ,,Nakonec jsem neunesl rostoucí zodpovědnost. Rozhodl jsem se, že budu raději žebrákem. Tak nemusím zodpovídat ani sám za sebe." Dr. Usui se otočil a odešel, aniž by rozhovor ukončil. Šel do svého pokoje, zbalil si věci a království žebráků opustil. Když se vrátil do kláštera, učitelé ho opět duchovně přijali a svěřili mu základní poznatek o léčení ducha a odpovědnosti v léčebném procesu. Dr. Usui si uvědomil, že když léčil jen tělo a ne ducha, dělal pravý opak toho, co dříve. Tělo a duch opět nebyli v rovnováze. Naučil se od svých učitelů pěti duchovním zásadám, jež později nazval ,, Reiki zásadami " a tyto zásady ovlivnili jeho pozdější léčitelskou aktivitu. Zjistil, že když nežádal od pacienta, aby také on na sebe převzal zodpovědnost za své uzdravení, nedocházelo k trvalému uzdravení. Nové učení vyžadovalo přítomnost také duchovní stránky kromě fyzického předávání Reiki energie. Pochopil, že bude-li také on sám žít podle těchto zjevených duchovních zásad, změní se nejen jeho život ,ale i způsob léčby nemocných. Totiž sama změna jeho duchovního života ovlivní kvalitu jeho energetického pole a tím i samu léčbu. Reiki vychází ze srdce. Jenom srdce může poznat život v jeho plnosti. Srdce je bránou k lásce, k lásce k sobě samému, k druhým lidem a k Bohu. Skrze srdce proudí láska ke všemu stvořenému. Tato záplava Boží lásky naším srdcem, nám umožňuje milovat sebe sama a své bližní neomezenou Boží láskou a poznat, co to vůbec opravdová bezpodmínečná láska je.

Dr. Usui pak odešel do Tokia, otevřel reiki kliniku v Harajuku a začal připravovat systém reiki. V roce 1922 založil reiki společnost, kterou pojmenoval Usui Reiki Ryoho Gakkai (Rei Ki - vesmírná duchovní energie,Ryoho - léčebná terapie,Gakkai- v Japonsku). Tato společnost dosud existuje a je otevřená každému, kdo se chce učit reiki od japonských mistrů. V roce 1923 začal Dr. |Usui vyučovat reiki veřejnost, svou původní verzi však přitom zjednodušil. Jeden z jeho žáků byl Chujiro Hayashi, silně věřící křesťan, který se poučil z Usuiho znalostí a vytvořil systém stupňů. V roce 1923 postihlo Tokio velké zemětřesení, 50 tisíc lidí bylo vážně zraněno a reiki klinika poskytla pomoc mnoha obětem. Po této zkušenosti byla v roce 1924 založena další klinika v Nakanu, ve středu Japonska. Dr. Usui získal od císaře čestný doktorát, čož bylo velké vyznamenání. Dr. Hayashi pak založil Reiki kliniku v Tokiu. Těsně před smrtí Dr. Usui posbíral všechny svitky a dokumenty, rukopisy i doklady o tantře, uložil je do lakované krabice a poprosil jednoho ze svých žáků a nejlepšího přítele Watanabe Koishi o jejich uchování. Watanabe je umístil podle tehdejšího japonského zvyku pod ochranu kláštera, kde byly uchovány až do druhé světové války. Po válce mniši ve snaze získat finance na opravu rozbombardovaného kláštera prodali černou lakovanou krabici s texty americkému důstojnikovi Blackwallovi, který cestoval Japonskem. Když propukla druhá světová válka naučil Dr. hayashi techniku reiki i dvě ženy, protože předpokládál, že většina mužů bude muset bojovat a tím riskovat život. Předvídavost Dr. Hayashiho se ukázala správná. Obě ženy válku přežily. První z nich Havajo Takata, se narodila na havajském ostrově roku 1900. Byla dcerou japonských rodičů, ale občankou Spojených států. Trpěla řadou chronických chorob a její cesta ji dovedla až do Japonska, kde se seznámila s doktorem Hayashi. Ten jí pomocí Reiki navrátil zdraví a po té se rozhodl naučit jí této metodě. Působila na Havaji. Kolem r. 1938 byla jmenována mistrem Reiki a v roce 1941 se stala nástupcem velkého mistra. Ve věku 70 let začala cvičit mistry Reiki. Zjednodušila Japonskou techniku pro použití v americkém prostředí a rovněž některé údaje ze životopisu Dr. Usuiho se přispůsobily americkému prostředí. Z toho důvodu je možné setkat se např. s názory, že Dr.Usui byl křešťanským mnichem. Rovněž některé další údaje z Usuiho životopisu jsou předávány v různých verzích. 12. prosince 1980 odešla Havajo Takata z tohoto světa. Zanechala po sobě dvacet dva mistrů Reiki. Ještě před smrtí v srpnu 1980 založila první organizaci Reiki (The Americen Reiki Association) s cílem koordinovat a předávat znalosti Reiki. Dnes existuje mnoho organizací Reiki, po celém světě vyučuje reiki mnoho reiki mistrů, kteří nejsou organizovaní. Do České republiky se reiki dostala po roce 1990 přes USA a Německo, v současné době zde již působí i japonský mistr, který cestuje Evropou a vyučuje. Reiki je živá a stále se rozvíjí. Mnoho mistrů Reiki ji obohatilo o nové techniky, přibyli však i takoví, kteří vnesli do Reiki zmatek. Každý člověk je jiný, a pro to i s používáním reiki má každý reiki mistr jiné zkušenosti. Neexistuje jediný správný pohled na použití Reiki. Každý člověk si svého mistra volí intuitivně a názor si vytváří sám.